ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/RPOWZP
w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności

(do niemniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

1. Informacje ogólne

Firma Euro-Klinkier zwraca się z zapytaniem do złożenia oferty na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków przy ul. Obotryckiej 14E oraz ul. Pyrzyckiej 47 w Szczecinie.

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu pn. „Instalacje fotowoltaiczne odnawialnym źródłem energii dla „PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO – USŁUGOWE EURO-KLINKIER ANDRZEJ DĄBSKI RYSZARD STANIAK SP.J.” w Szczecinie” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej II Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.

2. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego

"PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE EURO-KLINKIER" ANDRZEJ DĄBSKI RYSZARD STANIAK SPÓŁKA JAWNA
ul. Obotrycka 14e, 71-684 Szczecin
Tel. : 91 431 69 69
e-mail: Andrzej@euroklinkier.pl

3. Kod CPV (wspólny słownik zamówień)

09331200-0: Słoneczne moduły fotoelektryczne
09332000-5 : Instalacje słoneczne
45000000-7 : Roboty budowlane
45231000-5 : Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
245311000-0 : Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45261215-4 : Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych w dwóch lokalizacjach firmy, w ramach projektu „Instalacje fotowoltaiczne odnawialnym źródłem energii dla Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Euro-Klinkier Andrzej Dąbski Ryszard Staniak SP. J. w Szczecinie” zgodnie z załączonym opisem technicznym, który stanowi załącznik na 2 do niniejszego zapytania.
 2. Zamówienie składa się z następujących etapów:
  1. Wykonania projektu wykonawczego wraz z projektem elektrycznym,
  2. Przygotowanie dachów pod instalacje fotowoltaiczną,
  3. Dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia wchodzącego w skład instalacji fotowoltaicznej,
  4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej,
  5. Wykonanie w imieniu zamawiającego przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.
 3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie przygotowanego projektu wykonawczego, spełniającego wszystkie wymagania dokumentacji technicznej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, wraz z okresem gwarancji na wykonaną usługę.
 4. Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi 5 lat.
 5. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji technicznej pod warunkiem że zagwarantują one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w projekcie oraz gwarancji na uzyskanie nie gorszych standardów emisyjnych.
 6. Elementy wchodzące w skład instalacji fotowoltaicznej muszą być fabrycznie nowe oraz muszą posiadać instrukcję w języku polskim oraz wszelkie certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające sprzęt do użytku.
 7. Wykonawca deklaruje że w razie awarii, serwis i wszelkie naprawy instalacji, zostaną wykonane w jak najkrótszym czasi od czasu zgłoszenia awarii.
 8. Składający zamówienie zastrzega sobie prawo przebadania do 5% paneli w celu sprawdzenia ich parametrów w wybranym przez siebie niezależnym instytucie na koszt wykonawcy.
 9. W fazie składania oferty Wykonawca przedstawi symulację pracy instalacji fotowoltaicznej wraz z przewidywaną produkcją energii.
 10. W trakcie trwania gwarancji Zamawiający może zbadać rzeczywistą wydajność modułów. W przypadku nie dotrzymania deklarowanych przez producenta parametrów Zamawiający może zażądać wymiany modułów. Określenie rzeczywistej wydajności może odbyć się po roku działania instalacji oraz przed upływem okresu gwarancji.
 11. Cena wskazana w ofercie powinna być wyrażona w PLN liczonych do dwóch miejsc po przecinku i musi obejmować wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia, łącznie z obowiązującym podatkiem VAT. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN.
 12. Zamawiający w celu oceny, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zażądać od każdego wykonawcy udzielenia w terminie 7 dni kalendarzowych szczegółowych wyjaśnień dotyczących zakresu oferty mającej wpływ na wysokość oferowanej ceny. W przypadku nie przedstawienia na wniosek Zamawiającego wyjaśnień, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
 13. Zamawiający wymaga, aby w złożonej ofercie zostały uwzględnione informacje dotyczące modelu i producenta falowników, modułów fotowoltaicznych oraz kart katalogowych z parametrami technicznymi. Powyższe służy weryfikacji i ocenie przez Zamawiającego minimalnych parametrów technicznych oferowanych urządzeń.
 14. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji technicznej pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w projekcie oraz gwarancji na uzyskanie nie gorszych standardów emisyjnych.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Prace budowlane, mają być wykonane w terminie do 90 dni od daty podpisania umowy. Jest to termin zakończenia wszystkich robót.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w zamówieniu:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
 2. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Warunek wiedzy i doświadczenia będzie potwierdzony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na budowie instalacji fotowoltaicznej dachowej o mocy minimum 60 kWp wraz z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dane zamówienie zostało wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę oraz przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów (np. poświadczeń, protokołów odbioru).
 3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący osób zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej trzema osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadające kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne dla wykonania zamówienia, tj. posiadają ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (zgodne art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę.
 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia w terminie.
 5. Wymagany minimalny okres gwarancji producenta w odniesieniu do poszczególnych elementów składowych instalacji:
  1. moduły fotowoltaiczne: nie mniej niż 11 lat,
  2. falowniki: nie mniej niż 5 lat,
  3. konstrukcja nośna/montażowa instalacji: nie mniej niż 10 lat.
 6. Dysponują polisą potwierdzającą posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia i zgodnej z kodem PKD, co najmniej na kwotę 450.000,00 zł. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia-nie spełnia na podstawie polisy przedstawionej przez wykonawcę.

7. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

8. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w wyniku zmiany umowy o dofinansowanie oraz w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty, a w szczególności nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

9. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego.
 2. zostanie złożona po terminie składania ofert.
 3. nie będzie kompletna.
 4. nie będzie spełniać wymogów stawianych w zapytaniu ofertowym oraz dokumentacji technicznej.

10. UNIEWAŻENIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą nabywca może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

11. WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu zamówienia strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto. Zamawiający dopuszcza wystawienie faktur częściowych – za każdą z instalacji oddzielnie, płatnych przelewem na konto Wykonawcy, w ciągu 14 dni od daty otrzymania danej faktury przez Zamawiającego.

12. INFORMACJA O KRYTERIACH OCENY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM

Zaoferowana cena dotyczy kosztu wykonania obu instalacji. Pozostałe kryteria, rówież dotyczą obu instalacji.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 1. Cena netto-50%
 2. Czas reakcji serwisu rozumianego jako czas na usunięcie awarii i uruchomienie instalacji od momentu zgłoszenia awarii - 10%
 3. Zwiększenie wytrzymałości mechanicznej modułów na obciążalność od śniegu od wartości minimalnej 8000 Pa - 20%
 4. Korzystanie z podwykonawców- 10%
 5. Deklaracja producenta o pokryciu kosztów serwisu i wymiany uszkodzonych paneli w czasie trwania gwarancji- 10%

Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z kryteriów oceny oferty.
Każdy Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę.
Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.
W przypadku gdy wybrany Oferent odmówi podpisania umowy, zostanie ona podpisana z Oferentem, który spośród pozostałych przedłożył ofertę z kolejną najwyższą punktacją.

Ocena ofert w zakresie przedmiotowych kryteriów zostanie dokonana wg. następujących zasad:

Kryterium Waga (%) Liczba punktów Sposób oceny wg wzoru
1) cena netto 50% Maksymalna ilość punktów, jakie może uzyskać oferta wynosi 50 punktów.                             395 000
Cena = ---------------------------------- x 50% x 100
                Zaoferowana cena netto
2) Czas reakcji serwisu rozumianego jako czas na usunięcie awarii i uruchomienie instalacji od momentu zgłoszenia awarii. 10% Maksymalna ilość punktów, jakie może uzyskać oferta wynosi 10 punktów. Czas reakcji serwisu od powiadomienia o awarii poniżej 8 godzin – 10 pkt
Czas reakcji serwisu od powiadomienia o awarii poniżej 16 godzin – 5 pkt
Czas reakcji serwisu od powiadomienia o awarii poniżej 24 godzin – 0 pkt
3) Deklaracja producenta modułów że wytrzymałości mechanicznej modułów na obciążalność od śniegu, wyniesie więcej niż wartość minimalna 20% Maksymalna ilość punktów, jakie może uzyskać oferta wyniesie 20 punktów. Pisemna deklaracja producenta potwierdzona badaniami, że wytrzymałość mechaniczna paneli na obciążenie od śniegu wyniesie 9000 Pa - 10 pkt.
Pisemna deklaracja producenta potwierdzona badniami, że wytrzymałość mechaniczna paneli na obciążenie od śniegu wyniesie 10000 Pa - 20 pkt.
4) Korzystanie z podwykonawców 10% Maksymalna ilość punktów, jakie może uzyskać oferta wynosi 10 punktów. Oferent deklaruje że nie będzie korzystać z podwykonawców- 10 pkt.
Oferent deklaruje że będzie korzystać z podwykonawców- 0 pkt.
5) Deklaracja producenta o pokryciu kosztów serwisu i wymiany uszkodzonych paneli w czasie trwania gwarancji 10% Maksymalna ilość punktów, jakie może uzyskać oferta wynosi 10 punktów. Oferent posiada deklarację producenta o pokryciu kosztów serwisu i wymiany uszkodzonych paneli w czasie trwania gwarancji- 10 pkt
Oferent nie posiada deklarację producenta o pokryciu kosztów serwisu i wymiany uszkodzonych paneli w czasie trwania gwarancji- 0 pkt

13. POZOSTAŁE INFORMACJE

 1. O wynikach konkursu Zamawiający poinformuje Oferentów w terminie 21 dni licząc od dnia następnego po końcowym terminie składania ofert.
 2. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta z chwilą podpisania jej przez Zamawiającego i Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wg. określonych kryteriów oceny ofert.
 3. Oferty, niespełniające któregokolwiek z wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani składania ofert wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i niewybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny takiej czynności. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności oferentom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu przeznaczonego na składanie ofert oraz terminu przeznaczonego na dokonanie oceny złożonych ofert.
 7. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016r. a także Wytyczne: Zasady w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2014r. Prawo zamówień publicznych.
 8. W związku z sytuacją opisaną w pkt. 7 wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze przewidziane w wyżej cytowanej ustawie.
 9. Zapytanie zostało upublicznione m.in. na stronie Zamawiającego www.euroklinkier.pl oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
 10. Przy jednakowej punktacji kilku ofert, decydującym czynnikiem o wyborze najlepszej oferty, będzie termin realizacji zlecenia.

14. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zawierać, co najmniej:
  1. datę sporządzenia,
  2. nazwę i adres Oferenta,
  3. cenę netto i brutto, obejmującą całość przedmiotu zamówienia,
  4. termin realizacji zamówienia podany w dniach, jednocześnie Zamawiający wskazuje, że odrzuci oferty o terminie dłuższym niż 120 dni,
  5. termin ważności oferty,
  6. szczegółowy kosztorys ofertowy w formie załącznika do formularza ofertowego, wraz z symulacją pracy instalacji fotowoltaicznej określającą przewidywaną produkcją energii.
 3. Oferent będzie związany ofertą przez okres co najmniej 60 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
 4. Oferta musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę. Każdą stronę oferty należy parafować i ponumerować.
 5. Ofertę należy przygotować w języku polskim.

15. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty (sporządzone na załączniku nr 1) należy składać do dnia 28 lutego 2017 r. do godz. 16.00 na adres Zamawiającego w następujący sposób:

 1. dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego lub
 2. przesłać pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu do Zamawiającego) lub
 3. pocztą elektroniczną (podpisane skany) na adres: Andrzej@euroklinkier.pl

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

16. WYKAZ DOKUEMNTÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ NIEZBEDNYCH DO ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ:

 1. Oferta - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz ze szczegółowymi kosztorysami ofertowymi dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia wykonanymi przez oferenta. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku. W celu prawidłowego oszacowania wartości usługi Zamawiający umożliwia i zaleca dokonanie wizji lokalnej budynku, którego dotyczy zapytanie ofertowe.
 2. Oświadczenie o braku powiązań, wypełnione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wypełnione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
 4. Kopia polisy ubezpieczeniowej.
 5. Wykaz wykonanych robót, wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami.
 6. Wykaz osób wypełniony, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.
 7. Karty katalogowe paneli i inwerterów będące przedmiotem oferty w języku polskim.

17. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Termin związania ofertą upływa po 60 dniach licząc od terminu składania ofert.

Otwarcie i ocena ofert nastąpi dnia 03.03.2017 r. w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Pobierz: Wersja PDF do druku [174 kB]

Opublikowane: Szczecin, dnia 13.02.2017. r.


PHU EURO-KLINKIER ANDRZEJ DĄBSKI RYSZARD STANIAK realizuje projekt pn. Instalacje fotowoltaiczne odnawialnym źródłem energii
dla "PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EURO-KLINKIER" ANDRZEJ DĄBSKI RYSZARD STANIAK SP. J. w Szczecinie

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

UWAGA! Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).